Polityka prywatności

Odpowiedzialność za przetwarzanie danych spoczywa na użytkowniku:

bella + me Stefan Götze

Schlüterstrasse 37

10629 Berlin, Niemcy
030 887 212 02
hello@bellaandme.de

Dziękujemy za zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej informujemy Państwa szczegółowo o sposobie postępowania z Państwa danymi.

1. dostęp do danych i hostingu

. Możesz odwiedzić naszą stronę internetową bez podawania żadnych danych osobowych. Przy każdym wejściu na stronę internetową serwer sieciowy automatycznie zapisuje jedynie tzw. plik dziennika serwera, który zawiera np. nazwę żądanego pliku, adres IP, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych oraz żądającego dostępu dostawcę (dane dostępu) i dokumentuje dostęp.

Te dane dostępowe są oceniane wyłącznie w celu zapewnienia bezawaryjnego działania strony i ulepszenia naszej oferty. Zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f DSGVO służy to zabezpieczeniu naszych przeważająco uzasadnionych interesów w prawidłowym przedstawieniu naszej oferty w kontekście ważenia interesów. Wszystkie dane dostępowe są usuwane najpóźniej w ciągu siedmiu dni od zakończenia Państwa wizyty na naszej stronie internetowej.

Usługi hostingowe świadczone przez zewnętrznego dostawcę
W ramach przetwarzania w naszym imieniu, zewnętrzny dostawca świadczy na rzecz nas usługi hostingowe i wyświetlania strony internetowej. Wszystkie dane zbierane w trakcie korzystania z niniejszej strony internetowej lub w formularzach przewidzianych do tego celu w sklepie internetowym, jak opisano poniżej, są przetwarzane na jego serwerach. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się tylko w opisanych tu ramach.

Ten usługodawca jest zlokalizowany w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2) Gromadzenie i wykorzystywanie danych do przetwarzania umów, kontaktowania się i otwierania konta klienta

Gromadzimy dane osobowe, gdy użytkownik dobrowolnie przekazuje nam te informacje w ramach zamówienia lub kontaktując się z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ w tych przypadkach potrzebujemy danych do realizacji umowy lub do realizacji Twojego kontaktu, a Ty nie możesz wysłać zamówienia lub kontaktu bez ich wskazania. Jakie dane są gromadzone, można zobaczyć na odpowiednich formularzach wejściowych. Podane przez Państwa dane wykorzystujemy w celu realizacji umowy i odpowiedzi na Państwa zapytania zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b DSGVO.
Jeżeli wyrazili Państwo zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a DSGVO, decydując się na otwarcie konta klienta, wykorzystamy Państwa dane w celu otwarcia konta klienta. Dalsze informacje na temat przetwarzania Państwa danych, w szczególności na temat przekazywania danych naszym usługodawcom w celu realizacji zamówień, płatności i wysyłki, znajdą Państwo w kolejnych częściach niniejszej polityki prywatności.
Po całkowitym przetworzeniu umowy lub usunięciu konta klienta, Państwa dane zostaną ograniczone do dalszego przetwarzania i usunięte po upływie okresów przechowywania danych podatkowych i handlowych zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. c DSGVO, chyba że wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze wykorzystanie Państwa danych zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a DSGVO lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania Państwa danych do innych celów, które są dozwolone przez prawo i o których informujemy w niniejszym oświadczeniu. Usunięcie konta klienta jest możliwe w każdej chwili i można tego dokonać poprzez wysłanie wiadomości do opcji kontaktowej opisanej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych lub poprzez użycie funkcji w koncie klienta przeznaczonej do tego celu.

3. przekazywanie danych

W celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. b DSGVO, przekazujemy Państwa dane firmie spedycyjnej, której zlecono dostawę, o ile jest to niezbędne do dostarczenia zamówionego towaru. W zależności od tego, którego dostawcę usług płatniczych wybiorą Państwo w procesie składania zamówienia, zebrane w tym celu dane dotyczące płatności przekażemy instytucji kredytowej, której zlecono płatność oraz, w stosownych przypadkach, zleconemu przez nas dostawcy usług płatniczych lub wybranej usłudze płatniczej do przetwarzania płatności. W niektórych przypadkach wybrani dostawcy usług płatniczych również sami gromadzą te dane, jeżeli otworzą Państwo tam konto. W tym przypadku podczas składania zamówienia należy zalogować się u dostawcy usług płatniczych, podając swoje dane dostępu. W tym zakresie zastosowanie ma oświadczenie o ochronie danych danego dostawcy usług płatniczych.

Korzystamy również z zewnętrznego systemu zarządzania towarami do realizacji zamówień i kontraktów. Przekazywanie lub przetwarzanie danych, które ma miejsce w tym zakresie, opiera się na przetwarzaniu zamówień.

Korzystamy z usług dostawcy usług płatniczych, który ma siedzibę w kraju poza Unią Europejską. Przekazanie danych osobowych do tej firmy odbywa się wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.

Przekazanie danych firmom windykacyjnym
W celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. b DSGVO, przekażemy Państwa dane firmie windykacyjnej na zlecenie, jeśli nasza wierzytelność płatnicza nie została uregulowana mimo wcześniejszego upomnienia. W tym przypadku reklamacja zostanie odebrana bezpośrednio przez firmę windykacyjną. Ponadto przekazywanie danych służy ochronie naszych uzasadnionych interesów, które dominują w kontekście ważenia interesów, w skutecznym dochodzeniu lub egzekucji naszego roszczenia o płatność zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f DSGVO.


4. Newsletter e-mail i reklama pocztowa

Reklama e-mailowa z subskrypcją newslettera
Jeżeli zaprenumerują Państwo nasz Newsletter, wykorzystamy dane wymagane do tego celu lub podane przez Państwa oddzielnie do regularnego wysyłania Państwu naszego Newslettera e-mailowego na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a DSGVO.

Wypisanie się z subskrypcji newslettera jest możliwe w każdej chwili i może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości do opisanej poniżej opcji kontaktowej lub poprzez link podany w tym celu w newsletterze. Po wypisaniu się z listy odbiorców usuniemy Państwa adres e-mail, chyba że wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie Państwa danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania Państwa danych do innych celów dozwolonych przez prawo, o których informujemy w niniejszym oświadczeniu.

reklama elektroniczna bez rejestracji w biuletynie i prawo do sprzeciwu
Jeżeli otrzymamy Państwa adres e-mailowy w związku ze sprzedażą produktu lub usługi, a Państwo nie wyrazili sprzeciwu, zastrzegamy sobie prawo, na podstawie § 7 ust. 3 UWG, do wysyłania Państwu regularnych ofert na podobne produkty, np. już zakupione, z naszego asortymentu pocztą elektroniczną. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zwracaniu się do naszych klientów w reklamie, które przeważają nad interesami klienta.
Możesz w każdej chwili sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu swojego adresu e-mail, wysyłając wiadomość do opisanej poniżej opcji kontaktowej lub poprzez link podany w tym celu w mailu reklamowym, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów poza kosztami transmisji według stawek podstawowych.

Newsletter zostanie wysłany przez usługodawcę w naszym imieniu, któremu w tym celu przekażemy Państwa adres e-mail. Ten usługodawca znajduje się na terenie kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Reklama pocztowa i Państwa prawo do sprzeciwu
Ponadto zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania Państwa imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego do własnych celów reklamowych, np. do przesyłania pocztą interesujących ofert i informacji o naszych produktach. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów, które przeważają nad interesami naszych klientów, w ramach podejścia promocyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO.

Mailingi reklamowe są realizowane w ramach przetwarzania na nasze zlecenie przez usługodawcę, któremu przekazujemy w tym celu Państwa dane.
Możesz w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu i wykorzystywaniu Twoich danych do tych celów, wysyłając wiadomość do opcji kontaktu opisanej poniżej.

5. wykorzystanie danych do przetwarzania płatności

tożsamość i sprawdzanie wiarygodności kredytowej przy wyborze usług płatniczych Klarna
W przypadku wyboru usług płatniczych Klarna prosimy o wyrażenie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO na przekazanie nam danych niezbędnych do przetwarzania płatności oraz sprawdzania wiarygodności kredytowej i tożsamości do Klarna. W Niemczech agencje kredytowe wymienione w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Klarna [https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf] mogą być wykorzystywane do kontroli tożsamości i kredytów.
Klarna wykorzysta otrzymane informacje o statystycznym prawdopodobieństwie braku płatności do podjęcia wyważonej decyzji o nawiązaniu, wykonaniu lub rozwiązaniu stosunku umownego.
Zgodę można w każdej chwili odwołać, wysyłając wiadomość na poniższe dane kontaktowe. W związku z tym możemy nie być w stanie zaoferować Ci pewnych opcji płatności. Użytkownik może również w każdej chwili odwołać swoją zgodę na takie wykorzystanie danych osobowych, również w stosunku do Klarna.

Tożsamość i sprawdzanie wiarygodności kredytowej przy wyborze metod płatności Billpay
W przypadku wyboru jednej z opcji płatności naszego partnera Billpay GmbH [https://www.billpay.de/endkunden/], w procesie składania zamówienia zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przekazanie danych niezbędnych do realizacji płatności oraz przeprowadzenie kontroli tożsamości i wiarygodności kredytowej do Billpay zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO. W przypadku wyrażenia zgody, Państwa dane (imię i nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, data urodzenia, numer telefonu oraz, w przypadku zakupu w drodze polecenia zapłaty, podane dane konta) oraz dane związane z zamówieniem zostaną przekazane do Billpay.

Do celów własnych kontroli tożsamości i zdolności kredytowej, Billpay lub firmy partnerskie zlecone przez Billpay przekazują dane agencjom kredytowym (agencjom informacyjnym) i otrzymują od nich informacje, a także, w stosownych przypadkach, informacje o kredytach na podstawie procedur matematyczno-statystycznych, których obliczenie obejmuje dane adresowe. Szczegółowe informacje na ten temat oraz na temat wykorzystywanych agencji kredytowych znajdują się w przepisach o ochronie danych osobowych Billpay GmbH. Otrzymane informacje o statystycznym prawdopodobieństwie braku płatności są wykorzystywane przez Billpay GmbH do podjęcia wyważonej decyzji o nawiązaniu, wykonaniu lub zakończeniu stosunku umownego.
Ponadto Billpay może korzystać z pomocy osób trzecich w celu wykrywania i zapobiegania oszustwom. Dane uzyskane za pomocą tych narzędzi mogą być przechowywane przez osoby trzecie w formie zaszyfrowanej, tak że mogą być odczytywane tylko przez Billpay. Tylko w przypadku wybrania metody płatności od naszego partnera kooperacyjnego Billpay dane te zostaną wykorzystane, w przeciwnym razie dane te automatycznie wygasną po 30 minutach.
Zgodę na Billpay można cofnąć w każdej chwili. Billpay może jednak nadal mieć prawo do przetwarzania, wykorzystywania i przekazywania Państwa danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do przetwarzania płatności zgodnie z umową lub jest wymagane przez prawo albo nakazane przez sąd lub organ władzy.

Ocena kredytowa i punktowa przy wyborze płatności za pośrednictwem Paymorrow
Przy wyborze metody płatności za pośrednictwem Paymorrow oraz udzielaniu niezbędnej zgody na ochronę danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a). Dane osobowe DSGVO (imię, nazwisko, adres, e-mail, data urodzenia) wraz z danymi niezbędnymi do realizacji transakcji (artykuł, kwota faktury, daty zapadalności, łączna kwota, numer faktury, podatki, waluta, data i czas zamówienia) są przekazywane do celów oceny wiarygodności kredytowej i realizacji tego trybu płatności naszemu partnerowi, firmie Paymorrow GmbH, Alstertor 9, 20095 Hamburg.
W celu sprawdzenia tożsamości lub zdolności kredytowej klienta, nasz partner przeprowadza zapytania i udziela informacji w publicznie dostępnych bazach danych oraz w następujących agencjach kredytowych:

Bürgel, Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co KG, Gasstraße 18, D-22761 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 - 89 80 3 - 0, Fax: -777
CEG, Creditreform Consumer GmbH, Hellersbergstr. 11, D-41460 Neuss
Tel.: +49 (0)2131-109-501, Fax: -557
DeltaVista, Deltavista GmbH, Freisinger Landstr. 74, 80939 Monachium
Tel.: +49 (0)89 - 7244880, Fax: - 22.

Oferentów, od których na podstawie procedur matematyczno-statystycznych uzyskuje się informacje i ewentualnie informacje o zdolności kredytowej, jak również dalsze szczegóły dotyczące przetwarzania Państwa danych po przekazaniu ich naszemu partnerowi, firmie Paymorrow GmbH, można znaleźć na ich stronie internetowej, którą można znaleźć tutaj.
Nasz partner Paymorrow GmbH wykorzystuje otrzymane informacje o statystycznym prawdopodobieństwie zwłoki w płatności do podjęcia decyzji o nawiązaniu, wykonaniu lub zakończeniu stosunku umownego. Mają oni możliwość przedstawienia swojego punktu widzenia poprzez nawiązanie kontaktu z naszym partnerem Paymorrow GmbH i zakwestionowania decyzji.
Zgoda na przekazanie danych, które nastąpiło w procesie składania zamówienia za zgodą, może być odwołana w każdej chwili, również bez wskazania przyczyn, naprzeciwko nas ze skutkiem na przyszłość.

6. Integracja oznaczeń Trusted Shops

Do ogłoszenia znaku jakości Trusted Shops i w razie potrzeby zebranych ocen, jak również do oferty produktów Trusted Shops dla kupujących po złożeniu zamówienia, na tej stronie internetowej następuje połączenie oznaczeń Trusted Shops.

Służy to ochronie naszej firmy w kontekście równoważenia interesów dominujących w optymalnym marketingu poprzez umożliwienie bezpiecznego zakupu zgodnie z art. 6 exp. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Odznaka zaufania i reklamowane za jej pomocą usługi są ofertą Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia. Identyfikator zaufania jest udostępniany przez dostawcę CDN (Content Delivery Network) w ramach realizacji zamówienia. Trusted Shops GmbH korzysta również z usług usługodawców z USA. Zagwarantowany jest odpowiedni poziom ochrony danych. Dalsze informacje na temat bezpieczeństwa danych Trusted Shops GmbH można znaleźć tutaj [https://www.trustedshops.de/impressum/#datenschutz].

Przy wywołaniu Trustbadge, serwer sieciowy automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika serwera, który zawiera również Twój adres IP, datę i godzinę połączenia, ilość przesłanych danych oraz żądanego operatora (dane dostępu) i dokumentuje połączenie. Indywidualne dane dostępowe są przechowywane w bezpiecznej bazie danych w celu analizy incydentów bezpieczeństwa. Pliki dziennika są automatycznie usuwane najpóźniej 90 dni po ich utworzeniu.

Dodatkowe dane osobowe są przekazywane do Trusted Shops GmbH, jeśli użytkownik zdecyduje się na korzystanie z produktów Trusted Shops po złożeniu zamówienia lub jeśli zarejestrował się już w celu korzystania z nich. Stosuje się w nim postanowienia umowy zawartej między Tobą a Trusted Shops. W tym celu następuje automatyczne pobieranie danych osobowych z danych zamówienia. To, czy jesteś już zarejestrowany jako kupujący na użytek produktu, jest automatycznie sprawdzane za pomocą neutralnego parametru, adres e-mail został zszargany przez kryptologiczną funkcję jednokierunkową. Adres e-mail jest przed przesłaniem konwertowany na tę wartość hash, która nie może być odszyfrowana przez Trusted Shops. Po sprawdzeniu zgodności parametr jest automatycznie usuwany.

Jest to niezbędne do realizacji nadrzędnego, uzasadnionego interesu naszego i Trusted Shops w zapewnieniu ochrony kupującego w związku z konkretnym zamówieniem i usługami oceny transakcji zgodnie z § 6 ust. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Dalsze szczegóły, również dotyczące sprzeciwu, można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Trusted Shops, do którego link znajduje się powyżej, oraz w karcie zaufania.

7. Cookies i analiza stron internetowych

Aby uatrakcyjnić wizytę na naszej stronie internetowej i umożliwić korzystanie z pewnych funkcji do wyświetlania odpowiednich produktów lub do badania rynku, stosujemy tzw. cookies na różnych stronach, pod warunkiem, że wyrazili Państwo na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a DSGVO.

Cookies to małe pliki tekstowe, które są automatycznie zapisywane na urządzeniu końcowym. Niektóre z używanych przez nas cookies są usuwane ponownie po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookies sesyjne). Inne pliki cookie pozostają w urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie jego przeglądarki przy kolejnej wizycie (trwałe pliki cookie). Czas przechowywania danych można sprawdzić w ustawieniach plików cookie przeglądarki internetowej. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby był informowany o ustawieniach plików cookie i indywidualnie decydował, czy chce je zaakceptować, czy też wyłączyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie. Jeśli pliki cookie nie są akceptowane, funkcjonalność naszej strony może być ograniczona. Każda przeglądarka różni się tym, jak zarządza ustawieniami plików cookie. Jest to opisane w menu pomocy każdej przeglądarki, które wyjaśnia, w jaki sposób można zmienić ustawienia plików cookie. Można je znaleźć dla poszczególnych przeglądarek pod następującymi linkami:

Microsoft Edge™ [™ ] / Safari™ [

] / Chrome™ [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en] / Firefox™ [https://support.mozilla.org/de/products/firefox/protect-your-privacy/cookies] / Opera https://support.microsoft.com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies [https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies] https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14 Ponadto w każdej chwili można cofnąć zgodę, wysyłając wiadomość do opcji kontaktowej opisanej w polityce prywatności.

Cookiebot Consent Management Platform
Używamy Cookiebot na naszej stronie internetowej, aby informować Państwa o technologiach, które wykorzystujemy na naszej stronie internetowej oraz aby uzyskać, zarządzać i dokumentować Państwa zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez te technologie. Jest to wymagane zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c DSGVO w celu wypełnienia naszego prawnego obowiązku wynikającego z art. 7 ust. 1 DSGVO, aby móc udowodnić Państwa zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, któremu podlegamy. Usługa zarządzania zgodą Cookiebot jest ofertą firmy Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhaga, Dania, która przetwarza Państwa dane w naszym imieniu.
Po złożeniu przez Państwa deklaracji cookies na naszej stronie internetowej, serwer Cookiebot przechowuje Państwa anonimowy adres IP, datę i godzinę Państwa deklaracji, informacje o przeglądarce, adres URL, z którego deklaracja została wysłana, informacje o Państwa zachowaniu zgody oraz anonimowy klucz losowy. Ponadto wykorzystywany jest plik cookie "CookieConsent", który zawiera informacje o zachowaniu zgody użytkownika oraz klucz. Państwa dane zostaną usunięte po upływie dwunastu miesięcy, chyba że wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze ich wykorzystanie zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a DSGVO lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania Państwa danych w sposób wykraczający poza to, na co zezwala prawo i o czym informujemy w niniejszej deklaracji.

Korzystanie z Google (Universal) Analytics do analizy stron internetowych
Jeśli wyrazili Państwo zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO, niniejsza strona korzysta z Google (Universal) Analytics do celów analizy stron internetowych. Serwis analizy internetowej jest ofertą Google Ireland Limited, spółki zarejestrowanej i działającej zgodnie z prawem irlandzkim, z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. (www.google.de [http://www.google.de]). Google (Universal) Analytics wykorzystuje metody, które umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej przez użytkownika, takie jak cookies. Automatycznie zbierane informacje o korzystaniu z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Poprzez aktywację anonimizacji IP na tej stronie internetowej, adres IP jest skracany przed jego przekazaniem w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony. Anonimowy adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte po zakończeniu celu i korzystania przez nas z Google Analytics.

W zakresie, w jakim informacje są przekazywane i przechowywane na serwerach Google w USA, amerykańska firma Google LLC jest certyfikowana w ramach Osłony Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można obejrzeć tutaj [https://www.privacyshield.gov/list]. Na podstawie tej umowy między Stanami Zjednoczonymi a Komisją Europejską, ta ostatnia ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla przedsiębiorstw certyfikowanych w ramach ochrony prywatności.

Zgodę można w każdej chwili cofnąć ze skutkiem na przyszłość, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. Zapobiega to gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny przez użytkownika (łącznie z jego adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google.

Jako alternatywę dla wtyczki do przeglądarki, można kliknąć <a href=""javascript:gaOptout()""> ten link</a>, aby zapobiec zbieraniu danych przez Google Analytics na tej stronie w przyszłości. W ten sposób na urządzeniu końcowym użytkownika zostanie zapisany plik cookie z rezygnacją. Jeśli usuniesz swoje pliki cookie, zostaniesz ponownie poproszony o wyrażenie zgody.

O ile wyrazili Państwo zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO, strona ta korzysta również z Google Signals. Jest to rozszerzenie funkcji Google Analytics, które umożliwia tzw. "cross-device tracking". Oznacza to, że jeśli Państwa urządzenia z dostępem do Internetu są połączone z Państwa kontem Google, Google może generować raporty na temat zachowań użytkowników (w szczególności liczby użytkowników na różnych urządzeniach), nawet jeśli zmienili Państwo swoje urządzenie. Google wykorzystuje dane do tego celu, pod warunkiem że użytkownik aktywował ustawienie "personalizowana reklama" na swoim koncie Google.
Nie przetwarzamy danych osobowych w tym zakresie, otrzymujemy jedynie statystyki na podstawie Google Signals.
Zgodę można w każdej chwili cofnąć ze skutkiem na przyszłość, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de] . Zapobiega to gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny przez użytkownika (łącznie z jego adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google. Ponadto można dezaktywować ustawienie "personalizowana reklama" na koncie Google. Szczegóły można znaleźć tutaj [https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de].

8. Marketing internetowy

Google Ads Remarketing
Poprzez Google Ads reklamujemy tę stronę w wynikach wyszukiwania Google oraz na stronach internetowych osób trzecich. Jeśli udzielili nam Państwo zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO, tzw. remarketing cookie jest ustawiany przez Google podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, który automatycznie umożliwia reklamę opartą na zainteresowaniach za pomocą pseudonimu cookie ID oraz na podstawie odwiedzonych stron. Po zaprzestaniu wykorzystywania Google Ads Remarketing przez nas, dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte.
Wszelkie dalsze przetwarzanie danych będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik zgodził się z Google, że historia przeglądania stron internetowych i aplikacji będzie powiązana przez Google z jego kontem Google, a informacje z jego konta Google będą wykorzystywane do personalizacji reklam, które widzi w sieci. W tym przypadku, jeśli jesteś zalogowany do Google podczas odwiedzania naszej strony internetowej, Google wykorzysta Twoje informacje wraz z danymi Google Analytics w celu utworzenia i zdefiniowania list odbiorców docelowych dla remarketingu cross-device. W tym celu Państwa dane osobowe są tymczasowo łączone przez Google z danymi Google Analytics w celu utworzenia grup docelowych.
Google Ads to usługa świadczona przez Google Ireland Limited, spółkę założoną i działającą zgodnie z prawem Irlandii, z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (www.google.de [http://www.google.de]). O ile informacje są przekazywane i przechowywane na serwerach Google w USA, amerykańska firma Google LLC jest certyfikowana w ramach Osłony prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można obejrzeć tutaj [https://www.privacyshield.gov/list]. Na podstawie tej umowy między Stanami Zjednoczonymi a Komisją Europejską, ta ostatnia ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla przedsiębiorstw certyfikowanych w ramach ochrony prywatności.
Zgodę można w każdej chwili cofnąć ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując remarketing cookie za pośrednictwem tego linku [https://adssettings.google.com/authenticated?hl=nl]. Ponadto, można dowiedzieć się o ustawieniach plików cookie i dokonać ustawień w tym zakresie w Digital Advertising Alliance [https://www.aboutads.info/].

Microsoft Advertising
Poprzez Microsoft Advertising promujemy tę stronę w wynikach wyszukiwania w Bing, Yahoo i MSN oraz na stronach internetowych osób trzecich. Jeśli wyrazili Państwo na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a DSGVO, podczas odwiedzania naszej strony internetowej automatycznie ustawiany jest plik cookie, który automatycznie umożliwia reklamę opartą na zainteresowaniach przy użyciu pseudonimu cookie ID oraz na podstawie odwiedzanych stron. Po zaprzestaniu realizacji celu i zakończeniu korzystania przez nas z Microsoft Advertising, dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte.

Microsoft Advertising to oferta firmy Microsoft Corporation (www.microsoft.com [http://www.microsoft.com]). Siedziba główna firmy Microsoft Corporation znajduje się w USA i posiada certyfikat ochrony prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można obejrzeć tutaj [https://www.privacyshield.gov/list]. Na podstawie tej umowy między Stanami Zjednoczonymi a Komisją Europejską, ta ostatnia określiła odpowiedni poziom ochrony danych dla przedsiębiorstw certyfikowanych w ramach Ochrony prywatności.

Zgodę można w każdej chwili cofnąć ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując remarketing cookie za pośrednictwem tego linku [https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?ru=https:%2F%2Faccount.microsoft.com%2Fprivacy%2Fad-settings]. Ponadto, można uzyskać informacje od Digital Advertising Alliance na temat ustawienia plików cookie i dokonać ustawień w tym zakresie.

AdRoll Retargeting
Za pośrednictwem naszego partnera reklamowego AdRoll Advertising Limited, Level 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Irlandia, promujemy tę stronę w wynikach wyszukiwania, jak również na stronach osób trzecich. Jeśli udzielili nam Państwo zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) DSGVO, podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie ustawiany jest przez tych dostawców lub ich partnerów plik cookie, który umożliwia reklamę opartą na zainteresowaniach za pomocą pseudonimu cookie ID oraz na podstawie odwiedzonych stron. Po zakończeniu celu i użytkowania przez nas retargetingu AdRoll dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte.

Zgodę można w każdej chwili cofnąć ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując cookie służące do retargetowania, klikając na jeden z następujących linków: https://app.adroll.com/optout/safari [https://app.adroll.com/optout/safari]

. Alternatywnie można dezaktywować korzystanie z plików cookie przez osoby trzecie, odwiedzając stronę dezaktywacji [https://www.aboutads.info/] Network Advertising Initiative.

Narzędzie czatu na żywo Zendesk
Jeśli użyjesz narzędzia czatu na żywo do kontaktu z nami, dane, które dobrowolnie tam podasz (nazwisko, adres e-mail, wiadomość) zostaną przez nas przetworzone zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b DSGVO w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie w ramach przetwarzania umowy. Ponadto stosowanie tego narzędzia służy ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie skutecznej i ulepszonej komunikacji z klientem zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO, które przeważają nad interesami naszych klientów. Dane te zostaną następnie usunięte.
W ramach przetwarzania w naszym imieniu, zewnętrzny dostawca Zendesk, Inc. świadczy nam usługi w zakresie dostarczania narzędzia czatu na żywo. Wszystkie dane zebrane w trakcie korzystania z czatu są przetwarzane na jego serwerach.
Zendesk, Inc. ma siedzibę w USA i posiada certyfikat ochrony prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można obejrzeć tutaj [https://www.privacyshield.gov/list]. W wyniku tej umowy między Stanami Zjednoczonymi a Komisją Europejską, ta ostatnia określiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Ochrony prywatności.


Narzędzie czatu na żywo Użytkownik jak
Jeżeli użyjesz narzędzia czatu na żywo do kontaktu z nami, dane, które dobrowolnie tam podasz (nazwisko, adres e-mail, wiadomość) będą przez nas przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. b DSGVO w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie w ramach umowy. Ponadto stosowanie tego narzędzia służy ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie skutecznej i ulepszonej komunikacji z klientem zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO, które przeważają nad interesami naszych klientów. Dane te zostaną następnie usunięte.
W ramach przetwarzania w naszym imieniu, zewnętrzny dostawca Userlike świadczy nam usługi w zakresie dostarczania narzędzia czatu na żywo. Wszystkie dane zebrane w trakcie korzystania z czatu są przetwarzane na jego serwerach.


Google Maps
Ta strona wykorzystuje Google Maps do wizualnego przedstawiania informacji geograficznych. Google Maps jest ofertą Google Ireland Limited, spółki zarejestrowanej i działającej zgodnie z prawem irlandzkim, z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (www.google.de [http://www.google.de]). Służy to zabezpieczeniu naszych przede wszystkim uzasadnionych interesów w zakresie optymalnej prezentacji naszej oferty i łatwej dostępności naszych lokalizacji zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) DSGVO.
Podczas korzystania z Mapy Google Google przekazuje lub przetwarza dane dotyczące korzystania z funkcji Mapy Google przez odwiedzających witrynę, które mogą zawierać w szczególności adres IP i dane dotyczące lokalizacji. Nie mamy żadnego wpływu na przetwarzanie tych danych. W zakresie, w jakim informacje są przekazywane i przechowywane na serwerach Google w USA, amerykańska firma Google LLC jest certyfikowana w ramach Osłony prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można obejrzeć tutaj [https://www.privacyshield.gov/list]. Na podstawie tej umowy między Stanami Zjednoczonymi a Komisją Europejską, ta ostatnia ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla przedsiębiorstw certyfikowanych w ramach ochrony prywatności.
Aby dezaktywować usługę Google Maps i tym samym uniemożliwić przesyłanie danych do Google, należy wyłączyć w przeglądarce funkcję Java Script. W tym przypadku Google Maps nie może być używany lub może być używany tylko w ograniczonym zakresie.
Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w informacji o ochronie danych osobowych w Google [https://www.google.com/privacypolicy.html]. Warunki korzystania z usługi Google Maps [https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html] zawierają szczegółowe informacje na temat usługi map.
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie porozumienia pomiędzy współodpowiedzialnymi stronami zgodnie z art. 26 DSGVO, które można obejrzeć tutaj [https://privacy.google.com/intl/de/businesses/mapscontrollerterms/].

Google Fonts
Kod skryptowy "Google Fonts" jest zintegrowany na tej stronie. Google Fonts jest oferowane przez Google Ireland Limited, spółkę założoną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. (www.google.de [http://www.google.de]). Służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów, które przewyższają nasze własne, w jednolitej prezentacji treści na naszej stronie internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. W tych ramach tworzone jest połączenie między używaną przez użytkownika przeglądarką a serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że nasza strona internetowa jest dostępna za pośrednictwem Twojego adresu IP.
O ile informacje są przekazywane na serwery Google w USA i tam przechowywane, amerykańska firma Google LLC jest certyfikowana w ramach Osłony prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można obejrzeć tutaj [https://www.privacyshield.gov/list]. Na podstawie tej umowy między Stanami Zjednoczonymi a Komisją Europejską, ta ostatnia ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla przedsiębiorstw certyfikowanych w ramach ochrony prywatności. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w informacjach o ochronie danych osobowych w Google [https://policies.google.com/privacy].

Adobe Typekit
Niniejsza witryna zawiera kod skryptowy "Adobe Typekit" firmy Adobe Systems Incorporated 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704, USA (dalej: Adobe). Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów, które przewyższają interesy wszystkich zainteresowanych stron, w jednolitej prezentacji treści na naszej stronie internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. W tych ramach tworzone jest połączenie między używaną przez użytkownika przeglądarką a serwerami Adobe. Dzięki temu Adobe wie, że nasza strona internetowa jest dostępna za pośrednictwem Twojego adresu IP.
Adobe posiada certyfikat ochrony prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można obejrzeć tutaj [https://www.privacyshield.gov/list]. W wyniku tej umowy między Stanami Zjednoczonymi a Komisją Europejską, ta ostatnia określiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Ochrony prywatności.
Dalsze informacje na temat przetwarzania danych w ramach pakietu Adobe Typekit można znaleźć w polityce prywatności Adobe [https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html].

9. Social Media

Korzystanie z wtyczek społecznościowych z serwisów Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Xing, AddThis, Whatsapp za pomocą rozwiązania Shariff.

Przyciski społecznościowe z serwisów społecznościowych są używane na naszej stronie internetowej.

Służy to zabezpieczeniu naszych przeważnie uzasadnionych interesów w zakresie optymalnego marketingu naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO. W celu zwiększenia ochrony Twoich danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej, przyciski te nie są w pełni zintegrowane ze stroną jako wtyczki, lecz jedynie poprzez użycie linku HTML. Integracja ta gwarantuje, że po wywołaniu strony naszej strony internetowej zawierającej takie przyciski, nie zostanie jeszcze nawiązane połączenie z serwerami dostawcy danego portalu społecznościowego.

Kliknięcie jednego z przycisków spowoduje otwarcie nowego okna przeglądarki i wywołanie strony danego usługodawcy, gdzie można (w razie potrzeby po wprowadzeniu danych logowania) nacisnąć na przykład przycisk "Lubię to" lub "Udostępnij".

Nasza obecność online na Facebook, Youtube, Instagram, Pinterest, Xing, LinkedIn

Nasza obecność na portalach społecznościowych i platformach służy poprawie aktywnej komunikacji z naszymi klientami i zainteresowanymi stronami. Tam podajemy informacje o naszych produktach i aktualnych ofertach specjalnych.
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową w mediach społecznościowych, Twoje dane mogą być automatycznie zbierane i przechowywane dla celów badania rynku i reklamy. Na podstawie tych danych tworzone są tak zwane profile użytkowników przy użyciu pseudonimów. Mogą one być wykorzystywane na przykład do umieszczania na platformach i poza nimi reklam, które prawdopodobnie odpowiadają Państwa zainteresowaniom. W tym celu pliki cookie są zazwyczaj używane na urządzeniu końcowym. Zachowanie i zainteresowania użytkowników są zapisywane w tych plikach cookie. Służy to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f). DSGVO, służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów, które dominują w kontekście ważenia interesów, w optymalnej prezentacji naszej oferty i skutecznej komunikacji z klientami i zainteresowanymi stronami. Jeżeli zostaną Państwo poproszeni przez odpowiednich operatorów platform mediów społecznościowych o zgodę (pozwolenie) na przetwarzanie danych, np. za pomocą pola wyboru, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO.
O ile wyżej wymienione platformy mediów społecznościowych mają swoje siedziby w USA, obowiązują następujące zasady: Komisja Europejska wydała orzeczenie o adekwatności w odniesieniu do USA. Wróćmy do Osłony Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat dla danej firmy można zobaczyć tutaj [https://www.privacyshield.gov/list].
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania i wykorzystywania danych przez dostawców na ich stronach internetowych, jak również na temat opcji kontaktu oraz praw i opcji ustawień dotyczących ochrony prywatności, w szczególności opcji rezygnacji, znajdują się w informacjach o ochronie danych osobowych dostawców, do których odsyłają poniższe linki. Jeśli mimo to potrzebują Państwo pomocy w tym zakresie, mogą Państwo skontaktować się z nami.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ [https://www.facebook.com/about/privacy]
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie porozumienia pomiędzy współodpowiedzialnymi stronami zgodnie z art. 26 DSGVO, które można obejrzeć tutaj [https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum].
Dalsze informacje na temat przetwarzania danych w związku z wizytą na fan page'u na Facebooku (informacje o danych Insights) można znaleźć tutaj [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

Google/ YouTube:

[https://policies.google.com/privacy?hl=de]

Instagram:

[https://help.instagram.com/519522125107875] https://policies.google.com/privacy?hl=de Pinterest:

[https://about.pinterest.com/de/privacy-policy] https://help.instagram.com/519522125107875 LinkedIn:

[https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy] https://about.pinterest.com/de/privacy-policy Xing:

[https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung] https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy Rezygnacja: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung Facebook:

[https://www.facebook.com/settings?tab=ads] https://www.facebook.com/settings?tab=ads Google/ YouTube:

[https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de] https://adssettings.google.com/authenticacom/519522125107875]

Pinterest: https://www.pinterest.de/settings [https://www.pinterest.de/settings]

LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out [https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out]

Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/welche-rechte-koennen-sie-geltend-machen/widerspruchsrecht [https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/welche-rechte-koennen-sie-geltend-machen/widerspruchsrecht]

10. Wysłanie przypomnienia o ocenie za pośrednictwem poczty elektronicznej

Przypomnienie o ocenie przez Trusted Shops
Jeżeli Użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę w trakcie lub po złożeniu zamówienia zgodnie z § 6 ust. 1 S. 1 lit. a DSGVO, prześlemy jego adres e-mail do Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Cologne (www.trustedshops.de [http://www.trustedshops.de]), aby mógł wysłać do niego przypomnienie o ocenie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zgodę tę można w każdej chwili cofnąć, wysyłając wiadomość do opisanej poniżej opcji kontaktowej lub bezpośrednio do Trusted Shops.

11. Opcje kontaktu i Państwa prawa

Jako osoba, której to dotyczy, mają Państwo następujące prawa:

* zgodnie z art. 15 DSGVO prawo do żądania informacji o Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas w opisanym tam zakresie;
* zgodnie z art. 16 DSGVO prawo do żądania niezwłocznej korekty lub uzupełnienia przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych;
* zgodnie z art. 16 DSGVO prawo do żądania niezwłocznej korekty lub uzupełnienia przechowywanych przez nas danych osobowych; * zgodnie z art. 16 DSGVO prawo do żądania niezwłocznej korekty lub uzupełnienia przechowywanych przez nas danych osobowych. 17 DSGVO prawo do żądania usunięcia przechowywanych u nas Państwa danych osobowych, chyba że dalsze ich przetwarzanie * jest konieczne do skorzystania z prawa do wolności słowa i informacji;
* w celu wypełnienia obowiązku prawnego;
* ze względu na interes publiczny lub
* w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;


* zgodnie z art. 18 DSGVO prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli * dokładność danych jest kwestionowana przez Ciebie;
* przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale odmawiasz jego usunięcia;
* nie potrzebujemy już tych danych, ale potrzebujesz ich w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub
* masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z Art. 21 DSGVO wyrazili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych;


* zgodnie z art. 20 DSGVO prawo do otrzymywania Państwa danych osobowych, które nam Państwo przekazali w ustrukturyzowanym, wspólnym i czytelnym dla maszyn formacie lub do żądania ich przekazania innej osobie odpowiedzialnej;
* zgodnie z art. 77 DSGVO prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Z reguły można w tym celu zwrócić się do organu nadzorczego w miejscu zamieszkania lub pracy lub w naszej siedzibie.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące zbierania, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych, lub jeżeli potrzebują Państwo informacji, sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych, lub jeżeli chcą Państwo odwołać udzieloną zgodę lub sprzeciwić się konkretnemu wykorzystaniu danych, prosimy o bezpośredni kontakt z nami, korzystając z danych kontaktowych w naszym nadruku.

Prawo do sprzeciwu
W zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe w sposób opisany powyżej w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, które są dominujące w kontekście ważenia interesów, mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec tego przetwarzania ze skutkiem na przyszłość. Jeśli przetwarzanie ma na celu marketing bezpośredni, można skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie, jak opisano powyżej. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się w innych celach, użytkownik ma prawo do sprzeciwu tylko wtedy, gdy istnieją powody wynikające z jego konkretnej sytuacji.

Po skorzystaniu z prawa do sprzeciwu, nie będziemy dalej przetwarzać danych osobowych użytkownika w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne, uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami użytkownika, lub jeśli przetwarzanie służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych

. Nie ma to zastosowania, jeśli przetwarzanie ma na celu marketing bezpośredni. W tym przypadku nie będziemy dalej przetwarzać Państwa danych osobowych w tym celu.


Polityka prywatności stworzona na stronie rechtstexter.de [https://legal.trustedshops.com/legalwizard].